Purebred Arabian Mares

Dressage
P 2005 Dahabu Doppleganger +/+/+
P 2007 Ambiguousz TSC
P 2007 U Aniene
P 2010 Posiah M
P 2011 Carnival Of Ramonda D
P 2011 Dahabu Emilja
D 2011 Jamilah Dior +/+/+
D 2011 Jamilah Mariya
P 2012 BT Barczelona
P 2012 Dahabu Natasza
D 2012 Jamilah Mystique
P 2013 Dahabu Irina
P 2013 LI Cristilynn
P 2014 Druisilla M
D 2014 Jamilah Digora
P 2015 BT Bajkowa

Jumpers
P 2015 Dahabu Bambina

Saddleseat
P 2012 Evergreens Blitz Afire
P 2014 Dahabu Impreza
P 2014 Jamilah Alala +/+/+
P 2016 Dahabu Felicja
P 2016 Dahabu Kinga

Others
P 2004 Cecylia M +/+/+ (HU)
P 2012 Avicia M (WP)
D 2012 Khalida (EV)
P 2013 D Ferrari (HP)
P 2015 Dahabu Antonina +/+/+ (HU)
D 2016 Dahabu Torunn (HU)


Retired
P 2000 Carnival Of Roses D ++++
P 2004 *Karina
D 2004 *Myammee +/+/+
P 2007 D Francisca +/+/+
P 2008 Dahabu Edyta ++++/
P 2009 Dahabu Asia +/+/+
P 2010 Baitrycza MP +/+/+
P 2010 Poetess M +/+/+ (HU)
D 2012 Jamilah Prosperia +/+/+ (H/U)